Syv ting du bør vide..indeks

1. Du bør vide, om du er fortabt.
2. Du bør vide, hvordan du kan blive frelst.
3. Du bør vide, hvordan du skal leve det kristne liv.
4. Du bør vide, hvordan du skal læse din Bibel for at få glæde og udbytte af den.
5. Du bør vide, hvorledes du skal bede.
6. Du bør vide, hvordan du skal tjene din Gud.
7. Du bør vide, hvordan du kan lære Guds vilje at kende.

 

1. Du bør vide, om du er fortabt.

Mange mennesker ved ikke, om de er frelst eller fortabt. Ved du det? Du bør vide det, og du kan få vished om det.
Dersom du aldrig på afgørende måde har bedt den Herre Jesus Kristus om at frelse din sjæl, går du fortabt.

»AIle har jo syndet og mangler herligheden fra Gud,« og »syndens løn er døden.« Rom. 3:23 og 6:23.
»Hvis vi siger, at vi ikke har synd, så bedrager vi
os selv, og sandheden er ikke i
os.« 1. Johs. 1:8.
»Den, som tror på Ham (Jesus), dømmes ikke; den, som ikke tror; er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne Søns navn.«
Johs. 3:18.
»Den, som ikke lyder Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham.«
Johs. 3:36.
»Og der er ikke frelse
i
nogen anden; thi der er ikke under himmelen givet mennesker noget andet navn, hvorved vi kan frelses.« Ap. G. 4:12.
Da vi således kun kan blive frelst ved at modtage Jesus Kristus som vor personlige Frelser, går du - ligesom alle andre, der ikke har modtaget Ham - fortabt, hvis du ikke modtager Ham.
»Men alle dem, som tog imod Ham
(Jesus), gav Han magt (ret)
til at blive Guds børn, dem, som tror på Hans navn.« Johs. 1:12.
I forbindelse med påskens indstiftelse sagde Gud: »... jeg vil se blodet og
gå eder forbi. « 2. Mos. 12:13. Og i Hebr. 9:22 læser vi: »... der opnås ingen tilgivelse, uden at blod bliver udgydt.« Du er fortabt (har ingen forladelse for din synd), så længe du ikke har søgt tilgivelse ved Kristi udgydte blod.
Da Adam havde syndet første gang og hørte Gud vandre i haven som dommens Gud, skjulte han sig af frygt. Guds dom hviler over en hvilken som helst synd. Han er i dag din dommer, og du er allerede dømt. Du, som læser dette, ved, at du ikke kan møde en absolut hellig Gud. Din egen samvittighed fordømmer dig. Himmelen ville blive ødelagt, hvis der fandtes et eneste menneske med utilgivet synd. Uden en frelser er du hjælpeløs fortabt, du er uden håb. Mennesker kan ikke frelse dig, for de er, som du, fortabt på grund af overtrædelser og synd. Kristus - og kun Han - kan frelse.

(til toppen)


2. Du bør vide, hvordan du kan blive frelst.

Når du er fortabt og uden håb, burde det være dit ønske at få at vide, hvordan du kan blive frelst. Hvis du skulle dø i nat, kunne Gud ikke lukke dig ind i Himmelen, for hvis alle fik adgang på den måde, ville Himmelen snart komme til at ligne jorden. - Man kan ikke tænke sig en Himmel med politi, fængsler, stridigheder, løgne, tyverier og lignende. Gud kan ikke, hvor meget Han end måtte ønske det, åbne Himmelen for en eneste, som ikke er blevet fuldstændig forløst.
Men du kan få klarhed over, hvordan du bliver frelst fra synd og dom. Du kan blive fuldkommen forIøst, så du er rede til at komme i Himmelen. I sit ord taler Gud ganske klart om denne sag.

»Thi således elskede Gud verden, at Han gav sin Søn den enbårne, for at enhver, som tror på Ham, ikke skal fonabes. men have evigt liv.«
Johs. 3:16.
»Tro på Herren Jesus, så skal du blive frelst.«
Ap. G. 16:31.
»Men al/e dem, som tog imod Ham
(Jesus), gav Han magt (ret) til at blive Guds børn, dem, som tror på Hans navn.« Johs. 1:12.

»Jeg overgav jer nemlig som noget af det første, hvad jeg selv modtog: al Kristus døde for vore synder, efter skrifterne.«
1. Kor. 15:3.
»Hvis vi bekender vore synder; er Han trofast og retfærdig, så Han tilgiver os vore synder og renser os fra al uretfærdighed.« 1.
Johs. 1:9.
Ud fra disse skriftsteder fremgår det klart, at Jesus Kristus døde for at frelse din sjæl.

»Det er troværdig tale og fil Id m od ragelse værd, at Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere.«
I. Tim. 1:15.
Gud siger, at du bliver frels! ved at tro på Kristus som din Frelser. Indrøm. at du er en fortabt synder, og bed Jesus om at frelse dig. Tag af et oprigtigt hjerte imod Ham og stol så på, ,H Han ved sin forsoningsdød har frelst dig. Jesus har sagt: »Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen liden ved mig.. Johs. 14:6.

»Jeg er døren;
om nogen går ind gennem mig, han skal blive frelst; og han skal gå ind og gå ud og finde fede.« Johs. 10:9.
»Den, som kommer til mig, vil jeg aldrig støde bort.«
Johs. 6:37.
Derfor, når du i oprigtighed kommer til Kristus, uden hensyn til hvordan din syndige og fortabte tilstand har været, og bekender, at du er en synder, og i tro modtager Ham som din Frelser, vil du i sandhed blive frelst.

»Thi når du med din mund bekender Jesus som Herre og
i dit hjerte tror, at Gud oprakte Ham fra de døde, skal du blive frelst. Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse.« Rom. 10:9-10.
Når du nu ved, hvad du skal gøre, fald så på knæ for Hans åsyn, bekend, at du er en synder, tag imod Ham i tro og stol på Ham som din Frelser. Så kan du rejse dig og udbryde:
»Halleluja, jeg er frelst!«

(til toppen)

 

3. Du bør vide hvordan, du skal leve det kristne liv

Når du har modtaget Kristus som din Frelser, bør du vide, hvordan du skal leve det kristne liv, så du ikke bringer skam over Kristi navn. Du ved, at mange kristnes liv ofte har været en hindring for, at du selv kunne modtage Jesus Kristus. Men nu, da du er blevet frelst, ønsker du ikke, at dit liv skal være til anstød for andre.
For at kunne leve et lykkeligt og nyttigt kristenliv, må du overgive hele dit liv til Kristus. Han har købt dig med sit blod, og du bør udlevere dig helt til Ham.

»Så formaner jeg jer da, brødre! ved Guds barmhjertighed, til al bringe jeres legemer som et levende, helligt, Gud velbehageligt offer; delte er jeres åndelige gudsdyrkelse.«
Rom. 12:1.
Læs også Rom. 6:1-17 og husk så på, at Kristus, som døde for dine synder, blev oprejst fra de døde, og at Han nu lever og er mægtig til at bevare dig.
»Kristus er den, som er død, ja meget mere; som er opstanden, som er ved Guds højre hånd, som også går
i
forbøn for os.« Rom. 8:34. Han beder for dig. »Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.« Matt. 28:20. Han er dig altid ganske nær. »Thi som den, der selv er blevet fristet og har lidt, kan Han komme dem til hjælp, som fristes.« Hebr. 2:18. Han forstår dine fristelser og prøvelser og vil hjælpe dig. Søg i dit liv at behage Ham, du elsker. »Hvis J elsker mig, så hold mine befalinger.« Johs. 14:15. Når du higer efter at behage Kristus og fra øjeblik til øjeblik har samfund med Ham, vil du blive en lykkelig kristen.
Læs i din bibel hver dag.
»Derfor skal I ... som nyfødte børn hige efter Ordets uforfalskede mælk, for at J ved den kan vokse op til frelse.« I. Pet. 2:1-2. Som i den fysiske således også i den åndelige verden: uden næring, ingen vækst. Og Guds ord er den nødvendige føde. »Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, som udgår af Guds mund.« Matt. 4:4.
Giv Kristus førstepladsen i dit liv og lad Ham planlægge det for dig. »Søg først Guds rige og Hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift.« Matt. 6:33.
Hemmeligheden ved et lykkeligt kristenliv er kærlighed til Kristus, 'og dette at du giver Ham førstepladsen i dit liv. Få kristne lærer denne hemmelighed, og dog er den så betydningsfuld.
Bed. Jesus siger: »Våg og bed, for at I ikke skal falde i fristelse!« Matt. 26:41.
»Vær ikke bekymrede for noget, men lad i alle ting jeres ønsker komme frem for Gud, idet I beder og bønfalder under taksigelse; så skal Guds fred, som overgår al forstand, bevare jeres hjerter og jeres tanker i Kristus Jesus.« Fil. 4:6-7. Læs også vers 8. Bed om, at Helligånden må bære frugt i dit liv.
»Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tangmodighed. mildhed, godhed, trofasthed, sagtmodighed. afholdenhed.« Gal. 5:22-23.
Vær virksom i Herrens gerning. Ingen kristen kan leve et liv i lydighed og være velsignet af Gud, medmindre det leves i frugtbar tjeneste for Ham.
»Derved er min Fader herliggjort. at I bærer megen frugt og viser jer som mine disciple.« Johs. 15:8 eng. overs.

(til toppen)

4. Du bør vide, hvordan du skal læse bibel, for at få glæde og udbytte af den

Bibellæsning er en nødvendig forudsætning for at kunne leve et nyttigt og lykkeligt kristenliv. Flere steder i Bibelen tales der om, at det bringer fremgang, lykke og velsignelse at studere Guds ord og lægge sig det på sinde. (Se Josual:8; Salme 1:1-3).
Kun ved at læse Ordet og grunde over det kan du lære Guds vilje med dit liv at kende, og ingen kristen kan leve et lykkeligt liv uden at kende Guds vilje.

idet du er blevet et Guds barn, vil du ganske naturligt få en voksende interesse for Bibelen. Den er jo din himmelske Faders budskab til dig. Men pas på, at din bibellæsning ikke bliver en tør vane for dig.

Læs først Det nye Testamente igennem, derefter Det gamle Testamente. Fortsæt med daglig og systematisk at læse et stykke både fra Ny Testamente og fra Gamle Testamente. Sidstnævnte beskæftiger sig især med Israel og Israels folk som den nation, hvorigennem Kristus skulle komme. De fleste budskaber i Det gamle Testamente peger i forbilleder og skygger hen til Kristi komme og åbenbares i det Guds Lam, som bærer verdens synd (Johs. 1:29); Det nye Testamente beretter om Kristi komme til verden for gennem sin død og opstandelse at forløse menneskeslægten og jorden fra synd og forbandelse. Det peger også hen på Kristi genkomst, når Han kommer for at hente sine genløste og for at regere i retfærdighed. Desuden beskæftiger det sig med menighedens (kirkens) grundlæggelse.
I Det gamle Testamente lever Guds folk under loven, i Det nye Testamente lever de under nåden. Når du læser i din bibel vær da altid rede til at finde dybden i den åbenbaring af Jesus Kristus, som findes i Skriften. - Han er nøglen til Bibe/en.

Det gamle Testamente blev skrevet, fordi Kristus skulle komme. Det nye Testamente blev skrevet, fordi Han kom og skal komme igen. Det vil hjælpe dig, hvis du prøver at huske, at de fem første bøger i Gamle Testamente blev skrevet af Moses og beretter om det, som var fra begyndelsen, og især om grundlæggelsen af Israels religiøse og nationale liv. De tolv historiske bøger omhandler Israels historie til hen ved 400 år før Kristi komme. De næste fem bøger fortæller om det åndelige liv og dets problemer. De sytten profetiske bøger indeholder prædikener (budskaber) med advarsler og forskrifter samt profetier om såvel Israels som nationernes fremtid.
D
et nye Testamente indeholder fem historiske bøger - fire evangelier, som handler om Kristi liv, og en bog, Apostlenes Gerninger, som beskæftiger sig med menighedens grundlæggelse. De næste enogtyve bøger »brevene« er belærende og behandler troslære og det åndelige liv. Den sidste bog, Johannes' Åbenbaring, er profetisk og beskæftiger sig med de begivenheder, som vil finde sted i denne tidsalder, navnlig i de sidste dage og ved den tid, da Kristus kommer igen for at overtage magten.
Når du tager din bibel for at læse i den, husk da, at Helligånden er dens egentlige forfatter. Bed Ham om at åbenbare og levendegøre Ordet for dig; Han har lovet at vejlede dig til hele sandheden (se Johs. 16:13).
»Han (Helligånden) skal herliggøre mig (Jesus); thi Han skal tage af mit og forkynde jer det,« Johs. 16:14.
Hav altid papir og blyant ved hånden og skriv de ting ned, som du ser er til hjælp for dig, og understreg de steder, som særligt taler til dig.
Læs omhyggeligt, hvad der går forud for, og hvad der kommer efter det, der tales om, for at du kan finde dets rette sammenhæng i Bibelen. Falsk lære skyldes ofte en forkert anbragt sandhed. Læg mærke til, hvem der taler, og hvem der tales til og under hvilke omstændigheder.
Når du følger denne rettesnor, vil du dagligt vokse i kendskab til Jesus Kristus og Guds visdom.

 

(til toppen)

5. Du bør vide, hvorledes du skal bede.

Bøn betyder personlig kontakt med Gud. Paulus siger: »Bed uden ophør.« l. Tess. 5:17. Dette kan også siges på følgende måde: »Vi bør leve i uafbrudt og bevidst forbindelse med Kristus.« Da disciplene bad Jesus lære dem at bede, gav Han dem Fadervor (Matt. 6:9-13; Luk. 11:2-4). Læs denne bøn igennem. Den indeholder tre nødvendige ting i bønnelivet: tilbedelse - den bedendes hengivelse til og ophøjelse af Gud, den Almægtige, begæring - den bedendes behov for sig selv og andre, lovprisning - den bedendes taksigelse til og ophøjelse af vor bønhørende Gud.
Når I beder, skal J sige: »Fader!« Bed til din himmelske Fader. Kom til Ham som Hans barn, ydmygt og tillidsfuldt, og Han vil høre på dig. Han vil lytte til dig, fordi du ved troen på Hans Søn er blevet et barn af Ham. Bed derfor i Jesu Kristi navn.
»Sandelig, sandelig siger jeg eder: hvis l beder Faderen om noget, skal Han give jer det i mit navn.« Johs. 16:23.
»Da vi nu, brødre, ved Jesu blod har frimodighed til at gå ind i helligdommen ... så lad os træde frem med et oprigtigt hjerte, i troens fulde vished.« Hebr. 10:19 og 22 a.
»Da vi nu har en stor ypperstepræst, som er steget op igennem himlene, Jesus, Guds Søn, så lad os holde fast ved bekendelsen! Thi vi har ikke en ypperstepræst, som ikke kan have medlidenhed med vore skrøbelig-heder, men en, som har været fristet i alle ting ligesom vi, dog uden synd. Lad os derfor medfrimodighed træde frem for nådens trone for at få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid.« Hebr. 4:14-16.
Bed Helligånden lede dig, når du beder, så du kan bede i Ånden og ikke i kødet (selvisk). »Ligeledes kommer Anden os til hjælp i vor magtesløshed; thi hvad vi rettelig bør bede om, forstår vi ikke, men Anden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke.« Rom. 8:26.
Der er to helt nødvendige forudsætninger for at få bønnesvar: tro og lydighed. Gang på gang understreger Jesus, at »det skal ske jer, som I tror!«
»Uden tro er det umuligt at have Hans (Guds) velbehag.« Hebr. 11:6.
»Alt, hvad I beder og bønfalder om - tro, at l har fået det, så skal I få det.« Mark. 11:24.
»Sandelig siger jeg eder: den, der siger til dette bjerg: 'Løft dig op og kast dig i havet' og ikke tvivler i sit hjerte, men tror, at det sker, som han siger, han skal få det opfyldt.« Mark. 11:23.
Den anden nødvendige forudsætning: lydighed.
»Se, for kort til frelse er ej Herrens arm, Hans øre er ikke for sløvt til at høre. Eders brøde er det, der skiller mellem eder og eders Gud, eders synder skjuler Hans åsyn for jer, så Han ikke hører.« Es. 59:1-2.
En nøje forbindelse mellem bøn og lydighed ser vi i Johs. 14:14-15: »Hvis l beder mig om noget i mit navn, vil jeg gøre del. Hvis l elsker mig, så hold mine befalinger!« Og i Johs. 15:7 siger Jesus: »Hvis l bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad som helst l vil, og l skal få det.« Hvis Kristi ord har magt over dig, vil dine ord have magt hos Ham. Dette er et naturligt grundlag for bønnesvar, men kun få synes at have fået øjnene op for denne forbindelse.
Vær afgjort i dine bønner, ellers kan du ikke forvente bestemte svar. Bi på Herren efter svar. Far ikke frem i forsøg på at besvare dine bønner på din egen måde. Lad Ham lede dig og vent på Hans svar.
»Ny kraft får de, der bier på Herren, de får nye svingfjer som ørnen; de løber uden at mattes, vandrer uden at trættes.« Es. 40:31.
Haven bønneliste og skriv svarene ned. Når du nu har lært, hvorledes du skal bede - så bed! Lev frem for alt i stadig og bevidst forbindelse med Kristus. - Glem ikke at takke Herren for bønhørelse.
»Den, der ofrer taksigelse, ærer mig; den, der agter på vejen, lader jeg se Guds frelse.« Salme 50:23.
»Lovsang skal du ofre til Gud og holde den Højeste dine løfter. Og kald på mig på nødens dag; jeg vil udfri dig, og du skal ære mig.« Salme 50:14-15.

(til toppen)
 

6. Du bør vide, hvordan du skal tjene din Gud.

Et sikkert tegn på, at du er frelst, er dit ønske om, at andre må blive frelst. Dersom du ikke er interesseret i at tjene Gud, undersøg da, om du »er i troen« (2. Kor. 13:5).
Husk, du blev ikke frelst ved dine gode gerninger, men du blev frelst til gode gerninger. I Mark. 13:34 siger Jesus: » ... han gav enhver sin gerning,« og et andet sted irettesætter Han den dårlige og dovne tjener (Matt. 25:26) Når du ved, at Herren har en opgave for dig, gør dig da rede til tjeneste på samme måde, som hvis det gjaldt en timelig beskæftigelse. Overgiv under bøn dig selv og alt, hvad du ejer, helt og fuldt til tjeneste for Ham. Bed den Herre Jesus Kristus vise dig, hvad Han vil, du skal gøre. Mens du venter på svar fra Ham, glem da ikke, at der er visse former for tjeneste, som gælder enhver kristen: forbøn, at vidne om Jesus og at give af sine midler. Giv af kærlighed til Kristus; giv hvad Han minder dig om, og hvor Han leder dig til at give. Man bør altid lade sig lede af Ånden, når man giver, i stedet for, som det ofte er tilfælde, at man bliver tigget til at give. På sidstnævnte måde kommer mange af Guds penge på et forkert sted og går derved til spilde. Dine penge såvel som din tid er en del af dit liv, og for det skal du stå Herren til regnskab.
Bed Herren om at fylde dig med Helligånden, som udruster den kristne med åndelige gaver (evner) og kraft til tjeneste og leder ham til det rette sted for tjeneste.
»Der er forskellige nådegaver, men Ånden er den samme.« I. Kor. 12:4.
»Men når Helligånden kommer over jer; skal i få kraft; og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria, ja, indtil jordens ende.« Ap. G. 1:8.
»Og da de havde bedt, rystedes stedet, hvor de var forsamlede; og de blev alle fyldt af Helligånden, og de talte Guds ord medfrimodighed.« Ap. G. 4:31.
»Medens de nu holdt gudstjeneste og fastede, sagde Helligånden: 'Udtag mig Barnabas og Saulus til den gerning, jeg har kaldet dem tit'« Ap, G. 13:2.
Apostlenes Gerninger er undertiden blevet kaldt Helligåndens gerninger, fordi det er Helligåndens kraft, som til stadighed virker til evangeliets udbredelse. Kristeligt arbejde uden Helligåndens nærværelse og kraft vil mislykkes og ikke bære varig frugt. I Apostlenes Gerninger gives os fire anvisninger på, hvordan vi skal gå frem i Guds riges arbejde: ved forkyndelse, ved undervisning i Ordet, ved bøn og ved Helligåndens vejledning.
Men arbejderne er få, bed derfor høstens Herre sende arbejdere ud - og bed Ham bruge dig. Det er ikke sikkert, Han vil kalde dig til heltidstjeneste, men Han vil uden tvivl kalde dig og bruge dig.
Åndeligt arbejde er en kamp. Satan, Kristi og menneskers modstander og fjende, vil søge at hindre og ødelægge din tjeneste for Gud.
»Vær ædru og våg; jeres modstander, djævelen, går omkring som en brølende løve og søger, hvem han kan opsluge. Stå ham imod, faste i troen; l ved jo, at jeres brødre her i verden må igennem de samme lidelser.« I.  Pet. 5:8-9.
Afslå at lytte til hans forslag eller at standse, når han søger at hindre dig. Til denne kamp har Gud givet os en rustning. »Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens snigløb.« Ef. 6:11 (læs Ef. 6:10-20).
Til dem, som forbliver tro, har Herren en særlig belønning. »Hans herre sagde til ham: 'Vel, du gode og tro tjener, du har været fro over lidt, jeg vil sætte dig over meget; gå ind fil din herres glæde'« Matt. 25:21.
Find din plads og gå ind i tjenesten for din Herre med iver og flid. Hold fast ved det arbejde og det arbejdssted, Han giver dig. Tiden er kort.
»Se, jeg kommer snart, ogjeg har min løn med mig.« Johs. Åb. 22:12.

(til toppen)

 

7. Du bør vide, hvordan du kan lære Guds vilje at kende.

Det bliver hurtigt indlysende for enhver tænkende kristen, at det er af allerstørste betydning at kende Guds vilje. Mange kristne er i vildrede, og deres liv mislykkes, fordi de ikke ved, hvordan de skal finde ud af, hvad der er Guds vilje med deres liv. Der er tre »viljer«, som har indflydelse på dit liv: din egen vilje, djævelens vilje og Guds vilje. Det er en tragedie at være ledet af en af de to førstnævnte.
Når det gælder at kende Guds vilje, er den første betingelse naturligvis, at man er villig til at gøre Guds vilje. Jesus sagde: »Hvis nogen vil gøre Hans (Guds) vilje, skal han erfare, om læren er fra Gud, eller jeg taler af mit eget.« Johs .. 7:17. Gør alvor af at gå ind under denne betingelse og vær sikker på, at du mener det; i modsat fald er al anden undervisning nytteløs. Du må være villig til at gøre Guds vilje, og i Ordspr. 3:5-6 bliver du vist vejen. »Stol på Herren af hele dit hjerte, men forlad dig ikke på din forstand; hav Ham i tanke på alle dine veje, så jævner Han dine stier.« Det er vor egen forstand (forståelse), som ofte stiller sig hindrende i vejen.
Læg mærke til, at der står: »Hav Ham i tanke på alle dine veje.« Øv dig i at bringe alt, også de små ting, til Ham, og Han vil vise dig vejen. Men for at du kan gå i den rigtige retning, må dine skridt være ledet. »Af Herren stadfæstes mandens skridt, når Han har behag i hans vej.« Salme 37:23.
»Dine ører skal høre det ord bag ved dig: 'Her er vejen, I skal gå!' hver gang l er ved at vige til højre eller venstre.« Es. 30:21.
Det er en vandring fremad på livets vej skridt for skridt. Du hører Hans stemme og tager et skridt fremad. Du hører atter Hans stemme og tager det næste skridt. »Langsomt!« siger du. Ja, måske nok, men til gengæld vil der næppe blive så meget at angre eller mulighed for tilbagegang. »Han ska/gøre dine stier rette.« Ordspr. 3:6 overs. fra 1891.
Du vil blive ledet fremad på den rette vej, når du lytter til Herren og følger Hans vejledning (undervisning).
Når du har bedt om ledelse, begynd så ikke at fare frem, snart en og snart en anden vej. Det vil kun bringe forvirring og hindre ledelse. Der synes måske at åbne sig en dør, men du er ikke klar over, om det er fra Gud eller ej.
»Vær stillefor Herren og bi på Ham.« Salme 37:7.
»Ny kraft får de, der bier på Herren, de får nye svingfjer som ørnen; de løber uden at mattes, vandrer uden at trættes» Es. 40:31.
Hvis du følger disse anvisninger, vil Herren møde dig og lede dig. På hvilken måde, Han vil gøre det, er mindre væsentlig. Han kan gøre det på flere måder.
Herren kan tale til dig og vise dig vej gennem et afsnit i Skriften, som på en særlig måde bliver levende for dig og passer ind i dit problem; undertiden indeholder det en anvisning, et guddommeligt princip, som må adlydes. Undersøg altid, om den ledelse, du får, er i overensstemmelse med Guds ord.

Dit ord en lygte for min fod, et lys på min sti (salme 119:105)

Glem ikke, at venner, fjender, selvet, Satan og hans ånder alle vil gøre krav på at blive hørt. Kristus måtte vise Peters råd tilbage med et: »Vig bag mig Satan!« Matt. 16:23.
Prøv enhver ånd og enhver ledelse ind for Guds åbenbarede vilje i Bibelen. Der findes i vore dage mange måder at søge vejledning på. Undersøg, om din ledelse er i overensstemmelse med Guds ord; hvis ikke, kan dit liv ende i en tragedie.
Herren kan også lede dig gennem omstændighederne. Du modtager måske et brev, et telegram eller penge, måske møder du en ven eller stifter et nyt bekendtskab. Det kan alt sammen være noget, hvorigennem Gud leder dig ind på sin viljes vej.
Når Gud leder, falder som regel flere omstændigheder sammen og peger mod det samme mål. Herren leder os støt og sikkert frem ad sin vej. Lad mig igen understrege: undgå jageri. Gud har aldrig travlt. Vi sætter spørgsmålstegn ved enhver ledelse, som er forhastet. Hvis det påstås, at der omgående må tages en beslutning, skal vi tage os i agt. l stedet for bør vi ikke foretage os noget. Det er et af Satans trick for at få dig ud af Guds vilje. Du har for travlt til at prøve ånderne og kontrollere ledelsen.
Endelig kan Herren lede dig gennem Helligåndens stemme. Han vil lægge det på dit hjerte at gøre Guds vilje, og du vil få en stadig voksende overbevisning om, at du er på Hans vej. »Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig.« Johs. 10:27. Vær vis på, at det er Helligåndens stemme, du lytter til. Der findes nemlig mange andre ånder og røster.
Det vil altid betyde rig velsignelse omhyggeligt at lytte til Guds stemme og følge Hans ledelse.
Når du er blevet klar over, hvad der er Guds vilje for dig, sørg så for at adlyde og følge den. Et godt og viist råd er:
»Hvad som helst Han siger til jer (dig), det skal I (du) gøre.« Johs. 2:5.
Og glem så ikke Ordspr. 3:6: »Hav Ham i tanke på alle dine veje, så jævner Han dine stier.«
Gode hyrde, led og før (bær os), lyse lad dit klare ord.

(til toppen)

Denne tekst er fra Herold Aktuelt nr. 11 originaltitel: "Seven things you ought to know" af T. Marshall Morsey, D.D. udgivet af dansk med særlig tilladelse af: The Harvester Mission, Los Angeles.

 

Siden er opdateret: 24-09-2017 15:13